سامانه مقایسه و فروش آنلاین بیمه وار

Index

انتخاب پلن بیمه عمر

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 1
مبلغ کل طرح: 25,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 81,055,356,852 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 700,000 تومان
تعداد اقساط : 36 قسط

مبلغ پرداخت هر قسط : 700,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 269,872,317 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 478,566,134 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 1,274,512,050 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 9,977,627,404 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 81,055,356,852 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 1,250,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 1,250,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 1,250,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 2
مبلغ کل سرمایه گذاری: 25,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 219,534,890,058 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 25,000,000 تومان
تعداد اقساط : 1 قسط

مبلغ پرداخت نقدی : 25,000,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 365,045,681 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 572,531,007 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 1,960,689,949 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 25,543,870,256 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 219,534,890,058 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 1,250,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 1,250,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 1,250,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 3
مبلغ کل طرح: 50,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 162,110,713,704 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 1,400,000 تومان
تعداد اقساط : 36 قسط

مبلغ پرداخت هر قسط : 1,400,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 539,744,743 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 957,132,268 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 2,549,024,099 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 19,955,254,809 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 162,110,713,704 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 2,500,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 2,500,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 2,500,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 4
مبلغ کل سرمایه گذاری: 50,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 439,069,780,117 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 50,000,000 تومان
تعداد اقساط : 1 قسط

مبلغ پرداخت نقدی : 50,000,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 730,091,362 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 1,145,062,014 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 3,921,379,898 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 51,087,740,511 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 439,069,780,117 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 2,500,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 2,500,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 2,500,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 5
مبلغ کل طرح: 75,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 243,166,070,556 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 2,100,000 تومان
تعداد اقساط : 36 قسط

مبلغ پرداخت هر قسط : 2,100,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 809,617,114 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 1,435,698,402 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 3,823,536,149 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 29,932,882,213 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 243,166,070,556 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 3,750,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 3,750,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 3,750,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 6
مبلغ کل سرمایه گذاری: 75,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 658,604,670,175 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 75,000,000 تومان
تعداد اقساط : 1 قسط

مبلغ پرداخت نقدی : 75,000,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 1,095,137,044 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 1,717,593,021 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 5,882,069,847 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 76,631,610,767 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 658,604,670,175 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 3,750,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 3,750,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 3,750,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 7
مبلغ کل طرح: 100,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 324,221,427,409 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 2,800,000 تومان
تعداد اقساط : 36 قسط

مبلغ پرداخت هر قسط : 2,800,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 1,079,489,486 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 1,914,264,535 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 5,098,048,199 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 39,910,509,618 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 324,221,427,409 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 5,000,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 5,000,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 5,000,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 8
مبلغ کل سرمایه گذاری: 100,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 878,139,560,234 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 100,000,000 تومان
تعداد اقساط : 1 قسط

مبلغ پرداخت نقدی : 100,000,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 1,460,182,725 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 2,290,124,028 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 7,843,759,796 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 102,175,481,022 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 878,139,560,234 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 5,000,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 5,000,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 5,000,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 9
مبلغ کل طرح: 150,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 486,332,141,113 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 4,200,000 تومان
تعداد اقساط : 36 قسط

مبلغ پرداخت هر قسط : 4,200,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 1,619,234,229 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 2,871,396,803 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 7,648,072,298 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 59,865,764,426 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 486,332,141,113 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 7,500,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 7,500,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 7,500,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 10
مبلغ کل سرمایه گذاری: 150,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 1,317,209,340,350 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 150,000,000 تومان
تعداد اقساط : 1 قسط

مبلغ پرداخت نقدی : 150,000,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 2,190,274,087 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 3,435,186,042 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 11,764,139,694 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 153,263,221,533 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 1,317,209,340,350 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 7,500,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 7,500,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 7,500,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 11
مبلغ کل طرح: 200,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 651,685,069,091 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 5,600,000 تومان
تعداد اقساط : 36 قسط

مبلغ پرداخت هر قسط : 5,600,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 2,169,773,867 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 3,847,671,716 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 10,247,076,879 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 80,220,124,331 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 651,685,069,091 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 10,000,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 10,000,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 10,000,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال

بیمه عمر
بیمه کار آفرین
ذخیره طلایی امید
طرح امید 12
مبلغ کل سرمایه گذاری: 200,000,000 تومان
مبلغ دریافتی شما بعد از 30 سال: 1,756,279,120,467 ریال
میانگین سود مشارکت : 30.2 درصد
مبلغ واریز قسط : 200,000,000 تومان
تعداد اقساط : 1 قسط

مبلغ پرداخت نقدی : 200,000,000 تومان

سفارش

مشاهده جزئیات

مزایای مالی

شارژ کارت اعتباری پس از 3 سال : 2,920,365,450 ریال

مبلغ اندوخته پس از 5 سال : 4,580,248,056 ریال

مبلغ اندوخته پس از 10 سال : 15,685,519,592 ریال

مبلغ اندوخته پس از 20 سال : 204,350,962,044 ریال

مبلغ اندوخته پس از 30 سال : 1,756,279,120,467 ریال

مزایای بیمه ای

پوشش سرمایه فوت به هر علت : 10,000,000,000 ریال

پوشش سرمایه فوت بر اثر حادثه : 10,000,000,000 ریال

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی : 10,000,000,000 ریال

مدت پوشش بیمه نامه : 30 سال